สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 12 18 1
ป.2 4 3 7 1
ป.3 2 7 9 1
ป.4 9 4 13 1
ป.5 11 8 19 1
ป.6 6 1 7 1
อ.2 10 6 16 1
อ.3 8 3 11 1
รวม 56 44 100 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 6 11 17 นางดวงฤทัย จินดาหลวง
ป.2/1 4 4 8 นางคำออน ภูธร
ป.3/1 2 7 9 นางลัดดา แก้วกิ่งจันทร์
ป.4/1 9 4 13 นายณัฐพงศ์ เตชะปิตุ
ป.5/1 11 8 19 นางเพลินพิศ ธัญลักษณ์ชัยกุล
ป.6/1 6 1 7 นางเกษมศรี วิพันธ์เงิน
อ.2/1 10 6 16 นางศวรรยา สันธิ
อ.3/1 8 3 11 นางสาวซ่อนกลิ่น อะทะสุวรรณ์
รวม 56 44 100  
โรงเรียนบ้านป่ายางมน

100 หมู่ที่ 5
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053174644

pymschool.2558@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่ายางมน. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon